سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات 
محقق 
1376/01/01 
1386/01/01 
علمی تحقیقی 
همکاری 
معاونت آموزش عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی 
مسئول فرهنگی 
 
 
آموزشی و فرهنگی 
تدریس 
مراکز تربیت معلم استان قم 
مدرس 
1379/07/01 
ادامه دارد 
--- 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه پیام نور دلیجان 
مدرس 
1383/07/01 
1384/03/31 
---